Đổi Kilômét (km) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Kilômét sang Mét (km → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Kilômét (km) sang Mét (m)
 
 
Mét sang Kilômét (Hoán đổi đơn vị)

Kilômét

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

Cách quy đổi km → m

1 Kilômét bằng 1000 Mét:

1 km = 1000 m

1 m = 0.001 km

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Kilômét sang Mét

1km bằng bao nhiêu m
0.01 Kilômét = 10 Mét10 Kilômét = 10000 Mét
0.1 Kilômét = 100 Mét11 Kilômét = 11000 Mét
1 Kilômét = 1000 Mét12 Kilômét = 12000 Mét
2 Kilômét = 2000 Mét13 Kilômét = 13000 Mét
3 Kilômét = 3000 Mét14 Kilômét = 14000 Mét
4 Kilômét = 4000 Mét15 Kilômét = 15000 Mét
5 Kilômét = 5000 Mét16 Kilômét = 16000 Mét
6 Kilômét = 6000 Mét17 Kilômét = 17000 Mét
7 Kilômét = 7000 Mét18 Kilômét = 18000 Mét
8 Kilômét = 8000 Mét19 Kilômét = 19000 Mét
9 Kilômét = 9000 Mét20 Kilômét = 20000 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến