Khai căn bậc 2

Căn bậc hai của một số a là một số x sao cho x2 = a, hay nói cách khác là số x mà bình phương lên thì = aVí dụ, 3 và −3 là căn bậc hai của 9 vì 32 = (−3)2 = 9.

Mọi số thực a không âm đều có một căn bậc hai không âm duy nhất, gọi là căn bậc hai chính, ký hiệu a, ở đây √ được gọi là dấu căn.

Căn bậc 2

Đồ thị và công thức

Đồ thị căn bậc 2Công thức căn bậc 2

Máy tính giải khai căn bậc 2 Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
\sqrt{x} =

Làm tròn số thập phân