Diện tích hình thang

 • Hình thang là hình bình hành chỉ có một cặp cạnh song song.
 • Các cạnh song song được gọi là cạnh đáy, các cạnh còn lại là cạnh bên.
 • Các đường chéo không cắt nhau tại điểm giữa cũng không vuông góc với nhau.
 • Đường cao là khoảng cách vuông góc giữa các cạnh đáy.

Các công thức

 • P – chu vi
 • S – diện tích
 • a,c – cạnh đáy
 • b,d – cạnh bên
 • h – đường cao

Máy tính diện tích hình thang Online

Hãy đưa ra 3 giá trị

a =
c =
h =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =

 

Hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh song song.

 • Hình thang vuông là hình thang có hai góc vuông.
 • Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Diện tích của hình thang bằng chiều cao nhân với trung bình cộng của hai cạnh đáy
Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó)