Thể tích và diện tích hình chóp

Công thức tính thể tích khối chóp

V=(Ad.h)/3

Trong đó: Ad là diện tích đáy, h là chiều cao của khối chóp (khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy).

Định nghĩa hình chóp

  • Mặt đáy của hình chóp là một đa giác. Tất cả các đỉnh của đa giác được nối với đỉnh của hình chóp – một điểm nằm ngoài mặt phẳng của đáy.
  • Bảng tính thực hiện phép tính của hình chóp đều.
  • Hình chóp đều là hình chóp mà mặt đáy của nó có các cạnh đều bằng nhau.

Các công thức

Thể tích và diện tích hình chópCông thức Thể tích và diện tích hình chóp

Công thức cho dạng hình học khác nhau có tại đây.

  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • Ad – diện tích đáy
  • Axq – diện tích xung quanh
  • h – đường cao
  • s – chiều dài cạnh bên
  • α – góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy

Máy tính diện tích hình chóp Online

Hãy viết số cạnh

n =

Hãy đưa ra 2 giá trị

a =
h =
s =
α =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad =
diện tích xung quanh Axq =