Logarit tự nhiên

  • Logarit tự nhiên là logarit có cơ số bằng hằng số e = 2,72.

Đồ thị và công thức

 Phép tính Logarit tự nhiên

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
ln x =

Làm tròn số thập phân