Diện tích và chu vi hình thoi

Chu vi của hình thoi được tính bằng độ dài một cạnh nhân với 4. Số 4 ở đây được hiểu là 4 cạnh của hình thoi.

Công thức tính chu vi hình thoi : P = a x 4

Diện tích của hình thoi được tính bằng nửa tích (1/2) độ dài của hai đường chéo.

Công thức tính diện tích hình thoi : S = 1/2 (d1 x d2)

  • Hình thoi là một tứ giác mà các cạnh đều cùng độ dài, nhưng không tạo thành góc vuông.
  • Các đường chéo không có độ dài bằng nhau, nhưng tạo thành góc vuông và cắt nhau ở điểm giữa.
  • Đường cao là khoảng cách vuông góc giữa hai cạnh đối diện.

Các công thức

  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • a – các cạnh
  • h – đường cao
  • d1,2 – đường chéo
  • α1,2 – úhly

Máy tính diện tích hình thoi Online

Hãy đưa ra 2 giá trị

a =
h =
d1 =
d2 =
α1 =
α2 =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =