Diện tích và chu vi ngũ giác đều

  • Ngũ giác đều là đa giác với năm cạnh bằng nhau.
  • Các cạnh liền kề tạo thành góc 108°.

Các công thức

  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • R – bán kính K
  • r – bán kính k
  • S’ – tâm
  • a – các cạnh
  • K – đường tròn ngoại tiếp
  • k – đường tròn nội tiếp

Máy tính diện tích hình ngũ giác Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

a =
R =
r =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =