Khai căn bậc 3

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a. Căn bậc ba của số a được kí hiệu là 3√a a 3. Như vậy (3√a)3=a ( a 3 ) 3 = a.

Khai căn bậc 3

Đồ thị và công thức

Khai căn bậc 3Khai căn bậc 3

Máy tính giải khai căn bậc 3 Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
\sqrt[3]{2} =

Làm tròn số thập phân