Diện tích và chu vi lục giác đều

 • Hình lục giác đều có sáu cạnh và sáu góc bằng nhau và bao gồm sáu tam giác đều
 • Các cạnh liền kề tạo thành góc 120°.
 • Bán kính của đường tròn ngoại tiếp có chiều dài bằng cạnh lục giác.

Các công thức

 • P – chu vi
 • S – diện tích
 • R – bán kính K
 • r – bán kính k
 • S’ – tâm
 • a – các cạnh
 • K – đường tròn ngoại tiếp
 • k – đường tròn nội tiếp

Máy tính diện tích hình lục giác Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

a = R =
r =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =