Phương trình bậc nhất

Phương trình ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a # 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Bảng tính giải phương trình bậc một. Hãy đưa ra phương trình theo dạng mẫu chung. Trường hợp trong phương trình có dấu âm, hãy viết biến số tương ứng là một số âm.

Đồ thị

Phương trình bậc nhất

Máy tính giải phương trình bậc 1 Online

Hãy đưa ra biến số

x + =

Làm tròn số thập phân

x =