Lũy thừa bậc n

Lũy thừa bậc n của một số là phép toán nhân n thừa số là chính số đó với nhau. Hay lũy thừa bậc n của a là tích n thừa số bằng nhau nhân lại, mỗi thừa số bằng a

an = a. a. a. a…..a   ( n thừa số a), (n#0)

a gọi là cơ số, n gọi là mũ số

Đồ thị và công thức

Máy tính giải lũy thừa mũ n Online

Hãy đưa ra n và 1 giá trị

n =
x =
xn =

Làm tròn số thập phân