Chuyển đổi đơn vị đo năng lượng

Phép tính chuyển đổi các đơn vị năng lượng. Có rất nhiều đơn vị được sử dụng trong việc đo đạc năng lượng:

Joule (đọc là “Jun”) là đơn vị đo năng lượng được sử dụng trong Hệ đo lường quốc tế SI. Về mặt đơn vị 1 J bằng 1 Nm (Newton nhân mét), hoặc bằng:

1 J = 1Kg.(m/s)2 =  (kg.m2)/s2

Ca-lo là đơn vị dùng để đo nhiệt lượng do một vật chất hấp thụ hay tỏa ra.

  • Trong nhiệt hoá học: 1 cal = 4,184 J
  • 15 °C Ca-lo: 1 cal = 4,1858 J
  • Theo bảng Ca-lo quốc tế: 1 cal = 4,1868 J
  • Giá trị trung bình: 1 cal = 4,1900 J

Kilôwatt giờ (ký hiệu: kWh) là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng trong sản xuất và tiêu thụ điện năng. Theo định nghĩa 1 kWh = 3,6 x 106 J

Btu là đơn vị của Hệ đo lường Anh. 1 Btu = 251,9958 cal

Máy tính đổi đơn vị đo năng lượng Online

Hãy đưa ra năng lượng và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

jun
(J)
kilôjun
(kJ)
mêgajun
(MJ)
gigajun
(GJ)
ca-lo
(cal)
kilôca-lo
(kcal)
kilôwatt giờ
(kWh)
mêgawat giờ
(MWh)