Chuyển đổi đơn vị đo năng lượng

Phép tính chuyển đổi các đơn vị năng lượng. Có rất nhiều đơn vị được sử dụng trong việc đo đạc năng lượng:

Joule (đọc là “Jun”) là đơn vị đo năng lượng được sử dụng trong Hệ đo lường quốc tế SI. Về mặt đơn vị 1 J bằng 1 Nm (Newton nhân mét), hoặc bằng:

1 J = 1Kg.(m/s)2 =  (kg.m2)/s2

Ca-lo là đơn vị dùng để đo nhiệt lượng do một vật chất hấp thụ hay tỏa ra.

  • Trong nhiệt hoá học: 1 cal = 4,184 J
  • 15 °C Ca-lo: 1 cal = 4,1858 J
  • Theo bảng Ca-lo quốc tế: 1 cal = 4,1868 J
  • Giá trị trung bình: 1 cal = 4,1900 J

Kilôwatt giờ (ký hiệu: kWh) là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng trong sản xuất và tiêu thụ điện năng. Theo định nghĩa 1 kWh = 3,6 x 106 J

Btu là đơn vị của Hệ đo lường Anh. 1 Btu = 251,9958 cal

Bảng tính

Hãy đưa ra năng lượng và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

jun
(J)
kilôjun
(kJ)
mêgajun
(MJ)
gigajun
(GJ)
ca-lo
(cal)
kilôca-lo
(kcal)
kilôwatt giờ
(kWh)
mêgawat giờ
(MWh)