Hàm lượng giác Cotang

Hàm cotang được định nghĩa trong tam giác vuông bằng tỷ lệ của cạnh kề và cạnh đối diện của góc đó. Đồ thị của nó được gọi là đồ thị hàm cotang. Hàm được định nghĩa trong khoảng từ 0 + kπ đến π + kπ và có giá trị từ -∞ đến ∞.

Đồ thị

Đồ thị Cotang

Các công thức

Công thức CotangCông thức Cotang
Công thức Cotang

Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
cot α =
Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị cot α và chọn đơn vị góc

cot α =
α =
Làm tròn số thập phân