Hàm lượng giác Tang

Hàm tang được định nghĩa trong tam giác vuông bằng tỷ lệ của cạnh đối diện và cạnh kề của góc đó. Đồ thị của nó được gọi là đồ thị hàm tang. Hàm được định nghĩa trong khoảng từ 0,5π + kπ đến 1,5π + kπ và có giá trị từ -∞ đến ∞.

Đồ thị

Các công thức


Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
tan α =
Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị tan α và chọn đơn vị góc

tan α =
α =
Làm tròn số thập phân