Tiêu thụ gas

Bảng tính định hướng chuyển đổi khí đốt từ mét khối sáng kilowatt giờ và megawatt giờ. Sử dụng công cụ này dễ dàng chuyển đổi  nhanh chóng sang một đơn vị của Năng lượng.

Kilôwatt giờ, hay Kilowatt giờ, (ký hiệu kW·hkW h) là đơn vị của năng lượng bằng 1000 watt giờ hay 3,6 megajoule

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

m3
kWh
MWh

 

Mối quan hệ công và nhiệt lượng đều là năng lượng .
1 cal = 4,186 J
1 kcal = 4186 J

Ta có công thức tính công suất : P = A/ t

  • P : Công suất
  • A : công
  • t : thời gian

Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Watt (viết tắt là W), lấy tên theo James Watt.
1 Watt = 1 J/s