Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng

Bảng tính chuyển đổi đơn vị khối lượng hệ mét,đơn vị Anh, Mỹ và các đơn vị khác. Thực hiện chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng : tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn xuống nhỏ, có nhiều phương pháp chuyển đổi nhanh chóng và chính xác

Máy tính đổi đơn vị đo khối lượng Online

Hãy đưa ra khối lượng và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

micrôgam
(μg)
miligam
(mg)
gam
(g)
đêcagam
(dag)
kilôgam
(kg)
tạ
(q)
tấn
(t)
kilôtấn
(kt)
mêgatấn
(Mt)

Đơn vị của Anh (»short«)

grain
(gr)
dram
(dr)
ounce
(oz)
pound
(lb)
quarter
(qu)
hundredweight
(cwt)
tấn (short ton)
(to, T)

Đơn vị của Mỹ (»long«)

grain
(gr)
dram
(dr)
ounce
(oz)
pound
(lb)
stone
(st)
quarter
(qu)
hundredweight
(cwt)
tấn (long ton)
(to, T)

Đơn vị của »troy«

pennyweight
(dwt)
ounce troy
(tr oz)
pound
(tr lb)