Logarit

  • Số logarit x là y = loga x , thỏa mãn đẳng thức: ay = x:
  • y – số mũ
  • x – số logarit
  • a – cơ số
  • x > 0; a > 0; a ≠ 1.

Đồ thị và công thức

Đồ thị và công thức Logarit

Máy tính giải Logarit Online

Hãy đưa ra a và 1 giá trị

a =
x =
loga x =

Làm tròn số thập phân