Logarit thập phân

  • Logarit thập phân là lograit có cơ số bằng 10.

Đồ thị và công thức

Máy tính logarit-thap-phan

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
log x =

Làm tròn số thập phân