Trung bình cộng đơn giản

Bình cộng đơn giản là kết quả của tổng tất cả các giá trị chia cho số các số hạng. Trung bình cộng đơn giản của một dãy số là thương số giữa tổng giá trị của tập hợp số đó và số phần tử trong tập hợp đó.

Công thức

Trung bình cộng của n số có dạng tổng quát là:

Máy tính giải trung bình cộng Online

Hãy đưa ra các giá trị để tính trung bình

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Làm tròn số thập phân

Trung bình: