Khai căn bậc n

Trong toán học, căn bậc n của một số x là một số r, mà lũy thừa bậc n của r sẽ bằng x.
rn = x , trong đó n là bậc của căn

Trong vi tích phân, căn được biểu diễn dưới dạng lũy thừa, trong đó số mũ là một phân số: Khai căn bậc n

Căn bậc n của một số x, với n là số nguyên dương, là một số r với số mũ n bằng x

Đồ thị và công thức

Khai căn bậc nKhai căn bậc n

Máy tính giải khai căn bậc n Online

Hãy đưa ra m, n và 1 giá trị

\sqrt[n]{x}
n =
m =
x =
\sqrt[n]{2} =

Làm tròn số thập phân