Thể tích và diện tích hình trụ tròn

Thể tích được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Nếu một hình trụ tròn có bán kính đáy là r và chiều cao h thì thể tích được tính bằng:

V = π.r2.h

 • Diện tích toàn phần là: A = 2.π.r.(r + h)
 • Diện tích xung quanh: A = 2.π.r.h

Khái niệm hình trụ tròn

 • Hình trụ tròn là hình khối được tạo bởi hai mặt đáy song song và vỏ mặt bên.
 • Vỏ mặt bên vuông góc với đáy và tạo thành vòng tròn.

Các công thức

Thể tích và diện tích hình trụ trònCông thức Thể tích và diện tích hình trụ tròn

 • V – thể tích
 • A – diện tích
 • Ad – diện tích đáy
 • Axq – diện tích xung quanh
 • r – bán kính
 • d – đường kính
 • h – đường cao
 • S’,S” – tâm đáy

Máy tính diện tích hình trụ tròn Online

Hãy đưa ra chiều cao h và 1 giá trị

h =
r =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad =
diện tích xung quanh Axq =