Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ

Bảng tính chuyển đổi nhiệt độ giữa các hệ khác nhau. Sử dụng ô nhập liệu bên dưới để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Thuật ngữ độ được sử dụng trong một số thang đo nhiệt độ. Ký hiệu ° thông thường được sử dụng, tiếp theo sau nó là ký tự để chỉ đơn vị, ví dụ °C để chỉ độ Celsius (hay độ bách phân hoặc độ C). Có các loại đơn vị đo nhiệt độ sau:

  • Độ Celsius (°C đọc là độ C hay độ bách phân)
  • Độ Delisle (°De)
  • Độ Fahrenheit (°F đọc là độ F)
  • Độ Newton (°N)
  • Độ Rankine (°R hay °Ra)
  • Độ Réaumur (°R)
  • Độ Rømer (°Rø)
  • Độ Kelvin (°K) là tên gọi cũ của đơn vị đo lường của nhiệt độ trong SI. Từ năm 1967 nó đã được đơn giản hóa đi thành kelvin, với ký hiệu là K.

Máy tính đổi đơn vị đo nhiệt độ Online

Hãy đưa ra nhiệt độ và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

độ Celsius
(°C)
độ Fahrenheit
(°F)
kelvin
(K)
độ Réaumur
(°R)