Hàm lượng giác Sin

Hàm sin của góc được định nghĩa trong tam giác vuông là tỷ lệ cạnh vuông góc đối diện chia cho cạnh huyền. Đồ thị của nó được gọi là đồ thị hàm sin. Hàm sin được định nghĩa trong khoảng từ -∞ đến ∞ và có giá trị từ -1 đến 1.

Đồ thị

Đồ thị Sin

Các công thức

Cách tính SinHàm lượng giác SinCông thức tính Sin

Máy tính giải sin, cos Online

Hãy viết góc α

α =
sin α =
Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị sin α và chọn đơn vị góc

sin α =
α1 =
α2 =
Làm tròn số thập phân