Thể tích và diện tích hình lăng trụ

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

V = S. h

 • S: diện tích đáy
 • h: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

 • Lăng kính được tạo bởi hai mặt đáy song song và vỏ mặt bên.
 • Bảng tính thực hiện phép tính trong hình lăng kính vuông đều.
 • Lăng kính vuông có các mặt bên vuông góc với mặt đáy.
 • Lăng kính đều là lăng kính mà mặt đáy của nó có các cạnh dài bằng nhau.

Các công thức

 • V – thể tích
 • A – diện tích
 • Ad – diện tích đáy
 • Axq – diện tích xung quanh
 • h – đường cao
 • a – các cạnh
 • n – số cạnh

Máy tính diện tích hình lăng trụ Online

Hãy đưa ra 3 giá trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad =
diện tích xung quanh Axq =