Diện tích và chu vi hình tròn

Chu vi c của hình tròn bằng chu vi của đường tròn bao quanh nó, tức là bằng pi nhân với hai lần bán kính r (đường kính d)

Diện tích hình tròn bằng pi nhân với bình phương bán kính của đường tròn bao quanh

  • Hình tròn được xác định bởi tâm và bán kính hoặc đường kính.

Các công thức

 

  • Công thức tính chu vi hình tròn: C = 2πr
  • Công thức tính diện tích hình tròn: S = π2r = (πd2)/4
  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • r – bán kính
  • d – đường kính
  • S’ – tâm

Máy tính diện tích hình tròn Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

r =
d =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =