Hàm lượng giác Cos

Hàm cos của góc được định nghĩa trong tam giác vuông là tỷ lệ cạnh kề vuông góc chia cho cạnh huyền. Đồ thị của nó được gọi là đồ thị hàm cos. Hàm cos được định nghĩa trong khoảng từ -∞ đến ∞ và có giá trị từ -1 đến 1.

Đồ thị

Đồ thị Cos

Các công thức

CosHàm lượng giác CosCông thức tinh Cos

Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
cos α =
Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị cos α và chọn đơn vị góc

cos α =
α1 =
α2 =
Làm tròn số thập phân