Lũy thừa bậc 3

Lũy thừa bậc ba của một số là phép toán nhân ba thừa số là chính số đó với nhau.

Lũy thừa bậc 3
Lũy thừa của không và một

  • 0n = 0
  • 1n =1

Đồ thị và công thức

Đồ thị Lũy thừa bậc 3Công thức Lũy thừa bậc 3

Máy tính giải lũy thừa mũ 3 Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
x3 =

Làm tròn số thập phân