Phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng:

ax2 + bx + c = 0

với x là ẩn số chưa biết và a, b, c là các số đã biết sao cho a khác 0. Các số a, b, và c là những hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng hệ số bậc hai, hệ số bậc một, và hằng số hay số hạng tự do

Máy tính online giải phương trình bậc hai. Hãy đưa ra phương trình theo dạng mẫu chung. Trường hợp trong phương trình có dấu âm, hãy viết biến số tương ứng là một số âm.

Đồ thị

Máy tính giải phương trình bậc 2 Online

Hãy đưa ra biến số

x2 + x +

Làm tròn số thập phân

x1 =
x2 =