Trung bình cộng có trọng số

Trung bình cộng gia quyền được sử dụng trong trường hợp mỗi phần tử có tầm quan trọng khác nhau – giá trị mà cần được gắn một trọng số.

Trung bình cộng có trọng số, hay số bình quân gia quyền, của một tập là giá trị trung bình cộng có phản ánh tầm quan trọng của các phần tử (hay giá trị quan sát) trong tập đó. Mỗi một giá trị quan sát sẽ được gắn một trọng số.

Công thức

  • x – giá trị
  • p – trọng số

Máy tính giải trung bình cộng Online

Hãy đưa ra các giá trị để tính trung bình

igiá trị xitrọng số pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Làm tròn số thập phân

Trung bình: