Hệ phương trình

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I) {ax + by = c và a’x + b’y = c’}

trong đó ax + by = c và a’x + b’y = c’ là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm chung ấy gọi là nghiệm của hệ phương trình (I). Trái lại, nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì ta nói hệ (I) là vô nghiệm.

Máy tính online giải hệ phương trình bậc một với hai ẩn số. Hãy đưa ra phương trình theo dạng mẫu chung. Trường hợp trong phương trình có dấu âm, hãy viết biến số tương ứng là một số âm.

Đồ thị

Hệ phương trìnhCông thức Hệ phương trình

Máy tính giải hệ phương trình Online

Hãy đưa ra biến số

x + y +
x + y +

Làm tròn số thập phân

x =
y =