Lũy thừa bậc 2

Lũy thừa bậc hai của một số là phép toán nhân hai thừa số là chính số đó với nhau.

Lũy thừa bậc 2

Lũy thừa của không và một

  • 0n = 0
  • 1n =1

Đồ thị và công thức

Đồ thị Lũy thừa bậc 2Công thức Lũy thừa bậc 2

Máy tính giải lũy thừa mũ 2 Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
x2 =

Làm tròn số thập phân