Đổi Mét (m) sang Dặm (mi)

Máy tính đổi từ Mét sang Dặm (m → mi). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Dặm sang Mét (Hoán đổi đơn vị)

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Cách quy đổi m → mi

1 Mét bằng 0.00062137119223733 Dặm:

1 m = 0.00062137119223733 mi

1 mi = 1609.344 m

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Bảng Mét sang Dặm

1m bằng bao nhiêu mi
0.01 Mét = 6.2137119223733E-6 Dặm10 Mét = 0.0062137119223733 Dặm
0.1 Mét = 6.2137119223733E-5 Dặm11 Mét = 0.0068350831146107 Dặm
1 Mét = 0.00062137119223733 Dặm12 Mét = 0.007456454306848 Dặm
2 Mét = 0.0012427423844747 Dặm13 Mét = 0.0080778254990853 Dặm
3 Mét = 0.001864113576712 Dặm14 Mét = 0.0086991966913227 Dặm
4 Mét = 0.0024854847689493 Dặm15 Mét = 0.00932056788356 Dặm
5 Mét = 0.0031068559611867 Dặm16 Mét = 0.0099419390757973 Dặm
6 Mét = 0.003728227153424 Dặm17 Mét = 0.010563310268035 Dặm
7 Mét = 0.0043495983456613 Dặm18 Mét = 0.011184681460272 Dặm
8 Mét = 0.0049709695378987 Dặm19 Mét = 0.011806052652509 Dặm
9 Mét = 0.005592340730136 Dặm20 Mét = 0.012427423844747 Dặm

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến