Đổi Mét (m) sang Đêximét (dm)

Máy tính đổi từ Mét sang Đêximét (m → dm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Đêximét sang Mét (Hoán đổi đơn vị)

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Cách quy đổi m → dm

1 Mét bằng 10 Đêximét:

1 m = 10 dm

1 dm = 0.1 m

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Bảng Mét sang Đêximét

1m bằng bao nhiêu dm
0.01 Mét = 0.1 Đêximét10 Mét = 100 Đêximét
0.1 Mét = 1 Đêximét11 Mét = 110 Đêximét
1 Mét = 10 Đêximét12 Mét = 120 Đêximét
2 Mét = 20 Đêximét13 Mét = 130 Đêximét
3 Mét = 30 Đêximét14 Mét = 140 Đêximét
4 Mét = 40 Đêximét15 Mét = 150 Đêximét
5 Mét = 50 Đêximét16 Mét = 160 Đêximét
6 Mét = 60 Đêximét17 Mét = 170 Đêximét
7 Mét = 70 Đêximét18 Mét = 180 Đêximét
8 Mét = 80 Đêximét19 Mét = 190 Đêximét
9 Mét = 90 Đêximét20 Mét = 200 Đêximét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến