Đổi Milimet vuông (mm2) sang Ki lô mét vuông (km2)

Máy tính đổi từ Milimet vuông sang Ki lô mét vuông (mm2 → km2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Milimet vuông (mm2) sang Ki lô mét vuông (km2)
 
 
Ki lô mét vuông sang Milimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Milimet vuông

Mi-li-mét vuông chính là diện tích hình vuông có chiều dài 1 cạnh là 1mm. Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Cách quy đổi mm2 → km2

1 Milimet vuông bằng 1.0E-12 Ki lô mét vuông:

1 mm2 = 1.0E-12 km2

1 km2 = 1000000000000 mm2

Ki lô mét vuông

Ki-lô-mét vuông, ký hiệu km², là một đơn vị đo diện tích. Trong hệ SI, là diện tích của một hình vuông có cạnh chiều dài 1 km. Kilô mét vuông là đơn vị đo thứ cấp trong hệ SI.

Một km² tương đương với:

  • Diện tích của một hình vuông các cạnh có chiều dài 1 kilômét.
  • 1 000 000 m²
  • 100 hecta
  • 0,386 102 dặm vuông (thường)
  • 247.105 381 mẫu Anh

Ngược lại:

  • 1 m² = 0,000 001 km²
  • 1 hecta = 0,01 km²
  • 1 dặm vuông = 2,589 988 km²
  • 1 mẫu Anh = 0,004 047 km²

Bảng Milimet vuông sang Ki lô mét vuông

1mm2 bằng bao nhiêu km2
0.01 Milimet vuông = 1.0E-14 Ki lô mét vuông10 Milimet vuông = 1.0E-11 Ki lô mét vuông
0.1 Milimet vuông = 1.0E-13 Ki lô mét vuông11 Milimet vuông = 1.1E-11 Ki lô mét vuông
1 Milimet vuông = 1.0E-12 Ki lô mét vuông12 Milimet vuông = 1.2E-11 Ki lô mét vuông
2 Milimet vuông = 2.0E-12 Ki lô mét vuông13 Milimet vuông = 1.3E-11 Ki lô mét vuông
3 Milimet vuông = 3.0E-12 Ki lô mét vuông14 Milimet vuông = 1.4E-11 Ki lô mét vuông
4 Milimet vuông = 4.0E-12 Ki lô mét vuông15 Milimet vuông = 1.5E-11 Ki lô mét vuông
5 Milimet vuông = 5.0E-12 Ki lô mét vuông16 Milimet vuông = 1.6E-11 Ki lô mét vuông
6 Milimet vuông = 6.0E-12 Ki lô mét vuông17 Milimet vuông = 1.7E-11 Ki lô mét vuông
7 Milimet vuông = 7.0E-12 Ki lô mét vuông18 Milimet vuông = 1.8E-11 Ki lô mét vuông
8 Milimet vuông = 8.0E-12 Ki lô mét vuông19 Milimet vuông = 1.9E-11 Ki lô mét vuông
9 Milimet vuông = 9.0E-12 Ki lô mét vuông20 Milimet vuông = 2.0E-11 Ki lô mét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 milimet vuông bằng bao nhiêu ki lô mét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Milimet vuông ra Ki lô mét vuông (mm2 → km2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán