Đổi Mét vuông (m2) sang rd2 (rd2)

Máy tính đổi từ Mét vuông sang rd2 (m2 → rd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mét vuông (m2) sang rd2 (rd2)
 
 
rd2 sang Mét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng. Mét vuông được viết tắt là “m2”.

Về đơn vị quy đổi

Cùng dùng để đo lường diện tích còn có các đơn vị khác như milimet vuông (mm2), centimet vuông (cm2), Héc tô mét vuông (hm2), Deximet vuông (dm2), Đề ca mét vuông (dam2), Kilomet vuông (km2).

Tuỳ thuộc vào diện tích và quy mô công trình mà sẽ có yêu cầu về đơn vị đo lường cho phù hợp. Ngoài m2 còn có thể sử dụng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị sẽ cách nhau 100 lần từ trước tới sau tính theo độ dài của khoảng cách:

  • 1m2 = 0,000 001 km2
  • 1m2 = 10.000 cm2
  • 1m2 = 0,0001 hecta
  • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2.
  • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Cách quy đổi m2 → rd2

1 Mét vuông bằng 0.039536861097273 rd2:

1 m2 = 0.039536861097273 rd2

1 rd2 = 25.2928526 m2

rd2

Bảng Mét vuông sang rd2

1m2 bằng bao nhiêu rd2
0.01 Mét vuông = 0.00039536861097273 rd210 Mét vuông = 0.39536861097273 rd2
0.1 Mét vuông = 0.0039536861097273 rd211 Mét vuông = 0.43490547207 rd2
1 Mét vuông = 0.039536861097273 rd212 Mét vuông = 0.47444233316728 rd2
2 Mét vuông = 0.079073722194546 rd213 Mét vuông = 0.51397919426455 rd2
3 Mét vuông = 0.11861058329182 rd214 Mét vuông = 0.55351605536182 rd2
4 Mét vuông = 0.15814744438909 rd215 Mét vuông = 0.59305291645909 rd2
5 Mét vuông = 0.19768430548636 rd216 Mét vuông = 0.63258977755637 rd2
6 Mét vuông = 0.23722116658364 rd217 Mét vuông = 0.67212663865364 rd2
7 Mét vuông = 0.27675802768091 rd218 Mét vuông = 0.71166349975091 rd2
8 Mét vuông = 0.31629488877818 rd219 Mét vuông = 0.75120036084819 rd2
9 Mét vuông = 0.35583174987546 rd220 Mét vuông = 0.79073722194546 rd2

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mét vuông bằng bao nhiêu rd2? Dễ dàng chuyển đổi Mét vuông ra rd2 (m2 → rd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán